maandag 30 maart 2015

Wapenboek van Vossemeer

Dit jaar heeft A.M. Bosters uit Voorburg het tweedelige typoscript Wapenboek van Vossemeer voltooid.
Het is geen wapenboek in de klassieke zin van het woord maar een tamelijk uitputtende studie naar de (familie)heraldiek en merken die binnen de grenzen van deze voormalige heerlijkheid (sinds 1410) voorkwamen. De ene helft van de heerlijkheid lag op het eiland Tholen en de andere zijde lag in Brabant. Beide delen waren gescheiden door de rivier de Eendracht en werden in 1809 de zelfstandige gemeenten Oud-Vossemeer (Zeeland) en Nieuw-Vossemeer (Brabant).

Bosters behandelt de ambachtsheren en -vrouwen, rentmeesters, secretarissen, baljuws, burgemeesters, schepenen, predikanten, hoevenaars en overige grondeigenaars. Van allen heeft hij - voor zover bekend - heraldische tekeningen en een goede bronvermelding gemaakt. De tekeningen (enkelen in kleur) moet men niet met een esthetische verwachting zien, maar als documentatie bij de wapenbeschrijvingen doen ze een prima dienst.

Het is heel aardig om heraldiek te bekijken vanuit een vaste plaats, net zoals men de families kan bestuderen die allemaal in de loop der eeuwen in één huis hebben gewoond. En dan is het voor zo'n op een grens gelegen plaats fascinerend om te letten op de invloeden uit Holland, Brabant en Zeeland door de eeuwen heen.

Het naslagwerk heeft een index en is ter inzage bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

A.M. Bosters, Wapenboek van Vossemeer deel I en II, Voorburg 2015

maandag 16 maart 2015

Nijmeegse kwartieren in het geslacht Van Rijswijck

Vandaag werd aan het Centraal Bureau voor Genealogie een mooie kwartierstaat op perkament geschonken. De wapenkwartierstaat stamt ongeveer uit het midden van de zeventiende eeuw - dat is vooral te zien aan de voluptueuze stijl. Centraal staat het wapen Van Rijswijck, zijnde in zilver een geschuinde pijl, in het schildhoofd vergezeld van drie sterren, alles rood. Het wapen wordt omgeven door Rijswijck en Canis (linksboven, linksonder) en De Haert en Van den Bergh (rechtsboven, rechtsonder).

Het gaat om regeringsgeslachten die in en tussen Arnhem en Nijmegen leefden. De bekende Heilige Petrus Canis(ius) behoorde ook daartoe. Een mooie verwijzing werd aangetroffen in het Algemeen Nederlandsch Familieblad (Het Nijmeegsche geslacht Van Rijswyck, 1894, p. 32): 'Volgens de hierbij afgebeelde kwartierstaat, die op het perkament voorkomt en ook volgens beide officiële stukken was Gerardt van Rijswyck gehuwd met Margaretha Haert (Hartia), hun zoon Herman van Rijswijck huwde met Jacoba Canis, jongste dochter van Jacob Canis en van Wendelina van den Bergh'. Het wapen van de persoon die hier centraal staat is dus van één van hun zoons, te weten Gerrit (x Sibilla Willemsdochter Verheiden), Reinier (x Jacqueline Facúes) of Dirck van Rijswijck (x Gijsbertha van Appeltern). Het besproken perkament is overigens niet hetzelfde perkament dat hier afgebeeld is. Een oom van de probandus (dus één van de drie broers), Deryck van Rijswijck, zou in 1567 rentmeester van Nijmegen zijn geweest (zie ook website van Anton Riswick). Eind vijftiende eeuw zegelde al een Nijmeegse Dirick van Rijswijck met een enkele pijl (CBG, coll. Steenkamp-Damstra).

Als de veronderstelling klopt, is van de klassieke kwartierstaat (vaders kwartieren links, moeders kwartieren rechts) afgeweken en staan de voorvaderlijke kwartieren van vaderszijde boven en die van moederszijde onder. Maar hier moet even een slag om de arm gehouden worden, want de families Canis, Van Rijswijck, Haerdt en Van den Bergh zijn zeer vaak onderling met elkaar getouwd. Het gaat overduidelijk om een oligarchie.

De wapens zullen ook ingevoerd worden in de Heraldische DataBank.

De schepenzegels van Gorinchem 1326-1807


Er zijn in Gorinchem over de periode 1326-1807 maar liefst 1.169 zegels  te tellen. Een gedeelte daarvan, 503 stuks, is origineel. Daarvan is bijna 94% te herleiden tot een Gorinchemse schepen. Deze collectie wordt door B. de Keijzer en H. den Hertog vakkundig ingeleid en beschreven. In de inleiding benadrukken de heren nogmaals hoe belangrijk genealogie is in het vinden van een familiewapen en dat er tegenwoordig - al voordat er genealogische obstakels zijn geslecht - te snel gekozen wordt voor een nieuw wapen.

Typologische beschrijvingen kunnen tegenwoordig niet zonder een goede foto. Daarmee was het mogelijk om negen middeleeuwse hoofdtypen met verschillende sierlijsten van elkaar te onderscheiden. Deze zijn meestal voorzien van gotische drie- en vierpassen en variaties daarop. Na 1500 wordt het wapen steeds vaker gedekt door een helm met helmteken, vallen de persoonlijke breuktekens vaker weg en wordt het geheel steeds vaker omgeven door een kunstig gedrapeerde banderol met de naam van de zegelaar. In de tweede helft van de veertiende eeuw komen de enkelvoudige schildhouders op als decoratieve vlakvulling. Bij het zegel van Corstiaen Herberts (1475-1483, p. 76) staat een krijgsman zelfs centraal en houdt hij het wapen aan zijn (heraldisch) rechterzijde.
zegel Corstiaen Herberts, 15de eeuw

Deze bronbewerking is goed vormgegeven en in een eenvoudige paperback gehuld. De systematische beschrijvingen en de prachtige foto's nemen je mee langs de Gorinchemse schepenheraldiek, die exemplarisch is voor wat er verder in Holland op dat vlak gebeurde. Een dikke 9.

B. de Keijzer, H. den Hertog
De schepenzegels van Gorinchem 1326-1807
Uitgeverij Verloren Hilversum, 2015
ISBN 978-90-8704-503-6
€ 36,00

donderdag 12 maart 2015

Heraldicum Disputationes, jaargang 2015, nr 1

Inhoudsopgave van het eerste nummer van jaargang 2015 van Heraldicum Disputationes:
  • Oeps foutje!?(4): Het wapen van Rotselaar, door Marc van de Cruys. 
  • In memoriam Karel van de Sigtenhorst, door Cor Böhms
  • Elisabeth van Berchem (ca. 1622-1674), ambachtsvrouwe van Vossemeer en Endegeest, door A.M. Bosters
  • Afl. 18 in de reeks Heraldische Kunstenaars: Marcel Stiennon (1904-2000), door Marc Van de Cruys
  • Herkomst familiewapen van het Amsterdamse geslacht Backer, door H.K. Nagtehaal & H.M. Morien
  • De eerste adelbrieven verleend door Z.M. Filip, Koning der Belgen 2013-2014, door Paul De Win

Als gebruikelijk ook in dit nummer ingezonden brieven, mededelingen en signaleringen van nieuwe boeken in de afdeling Disputationes.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

maandag 9 maart 2015

Collectie Van den Sigtenhorst geschonken aan het CBG


Karel van den Sigtenhorst, zelfportret 1952
Eind februari heeft het CBG een belangrijke schenking mogen ophalen bij de erven van heraldisch kunstenaar Karel van den Sigtenhorst (22 juli 1925- 20 nov. 2014). De relatie tussen Van den Sigtenhorst en het Centraal  Bureau voor Genealogie gaat terug tot de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen hij ging tekenen voor de serie Nederland’s Patriciaat. Er zijn nog veel van zijn werken in de collectie van het CBG terug te vinden. Hij was vermaard om zijn meesterlijke lijnenspel. Minder bekend is dat hij antiquiteiten verzamelde.

Deze collectie, die voor een aanzienlijk deel heraldisch is, zal hem ter documentatie ondersteund hebben. Het bevat onder meer documenten betreffende oude ridderorden en lakzegelstempels, variërend van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Een apart belangwekkend stuk is een fragment van een achttiende-eeuws nobilitatieregister uit de Oostenrijkse Nederlanden. 

De hoofdmoot van de schenking wordt gevormd door 98 zegelstempels van verschillende materialen (hout, been, messing, staal, zilver), bijna allemaal nog uit de periode tot ca. 1850 toen zij nog een centrale rol speelden in de communicatie per post (nadien maakte de postzegel opgang). Deze deelcollectie is in uitstekende staat en op zijn beurt weer afkomstig uit de collectie van de Utrechtse heraldicus Klein, die ook ooit de heraldische fiche-verzameling van Steenkamp-Damstra aan het CBG verkocht. In de collectienaam Steenkamp-Damstra herkennen we de hand van kolonel Steenkamp, een bekende van Klein, en eveneens een vermaard tekenaar en leermeester van Van den Sigtenhorst. In de collectie is ook een inktstempel opgenomen van Marten Damstra, die het zijne toevoegde aan de collectie Steenkamp-Damstra, waaruit blijkt hoe klein de heraldische wereld was.

V.l.n.r., ongespiegeld: Jacobi, Pelgrom, Just de la Paisières, MeijerInmiddels is de verzameling lakstempels gefotografeerd en zijn korte beschrijvingen gemaakt aan de hand van reeds bestaande labels. Deze zullen uiteindelijk allen opgenomen worden in de Heraldische Databank.

Over het leven en werk van Karel van den Sigtenhorst is door Mathilde Kors en Jos van den Borne een artikel geschreven in ons tijdschrift Genealogie, januari 1995 .