woensdag 18 december 2013

CBG beëindigt Wapenregister

Heraldiek is een belangrijk en aansprekend visueel aspect van familiegeschiedenis. Als expertisecentrum voor familiegeschiedenis en historische persooninformatie hoort het informeren en delen van kennis over familiewapens tot de taken van het Centraal Bureau voor Genealogie. Traditioneel gebeurt dat o.a. door het voeren van een Wapenregister. In het Wapenregister worden familiewapens geregistreerd na toetsing aan een aantal vaste criteria, waaronder uniciteit, legitieme afstamming, eventuele usurpatie en ideeën over inhoudelijke vormen en samenstelling van wapens.

Met de lancering van de online versie van de
Heraldische Databank (HDB) op 26 nov. 2013 is een omvangrijke digitale heraldische collectie ter beschikking gekomen voor een breed publiek en is een waardevolle digitale service ontstaan. Mensen kunnen in de HDB op zoek naar familiewapens op een bepaalde naam en met trefwoorden ook na gaan bij welke familie een bepaald wapen mogelijk hoort.

In een periode dat er bij het CBG minder capaciteit beschikbaar is voor heraldiek moeten er keuzes gemaakt worden op welke wijze wij onze functie als expertisecentrum het beste en het effectiefst kunnen uitoefenen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we via de HDB meer mensen kunnen bereiken en zo met een beperkte capaciteit het beste invulling kunnen geven aan onze taak als expertisecentrum.Daarom stopt het CBG met het in opdracht (laten) ontwerpen en registreren van nieuwe familiewapens en zal de inspanningen concentreren op het verder uitbouwen van de HDB. Waar mogelijk en haalbaar zullen in de toekomst méér CBG-collecties worden ontsloten via de HDB en zal ook meer functionaliteit worden toegevoegd aan de HDB. In principe is het CBG ook voorstander van ontsluiten van digitale heraldische collecties van derden via de HDB.

Hoewel het CBG stopt met het Wapenregister stopt het CBG niet met het registreren in de zin van documenteren. Er wordt nog gestudeerd op een mogelijkheid om nieuwe wapens of wapens die nog ontbreken in de HDB met hulp van betrokken gebruikers toe te voegen. We denken daarbij aan een deelverzameling met nieuw gesignaleerde wapens, waarbij zal worden gedocumenteerd wie het betreffende wapen heeft aangedragen, de datum waarop dat is gebeurd en de plaats waar het wapen is aangetroffen.

woensdag 11 december 2013

Heraldicum Disputationes, jaargang 2013, nr 4

Inhoudsopgave van het vierde nummer van jaargang 2013 van Heraldicum Disputationes:

  • Portretten op wapens. De bekende genealoog en heraldicus A.A. Vorsterman van Oyen en zijn gezin, door J.A. de Boo
  • Een schild met stad en stroom. Het wapen van Mgr. Jean-Pierre Delville, de nieuwe bisschop van Luik, door Hans van Heijningen
  • Het alliantiewapen 'Wesche-Vincent', door Vincent H. van Steenbergen van der Es
  • Een wapen voor de Sint-Nicolaasbasiliek te Amsterdam, door Anders Daae
  • Oeps, foutje 4: Bijgaerden in Oostmalle, door Marc Van de Cruys
  • Limburgs retrospectief, door Dirk Coutereels


Verder een aantal indexen op jaargang 2013: op persoonsnamen, plaatsnamen en wapenspreuken.
En als gebruikelijk ook in dit nummer ingezonden brieven, mededelingen en signaleringen van nieuwe boeken in de afdeling Disputationes.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

maandag 9 december 2013

Heraldisch glas-in-lood in Zwitserland

In het tweede nummer van 2013 van het drietalige (Duits, Frans, Italiaans)  halfjaarlijkse tijdschrift Schweizer Archiv für Heraldik (Archivum Heraldicum), uitgegeven door het Schweizerische Heraldische Gesellschaft, staan o.a. twee artikelen over heraldisch glas-in-lood.

Een artikel is getiteld Les Vitreaux offerts à Fribourg à l'occassion du 500e anniversaire de son entrée dans la Confédération suisse (1481-1981) van Pierre Zwick. Het gaat over heraldisch glas-in-lood dat ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de aansluiting van Freiburg bij de Zwitserse Confederatie werd aangeboden aan het Musée suisse de vitrail in Romont.Het andere artikel, getiteld Wappen auf Glasfenstern, die von Habsburgern gestiftet wurden, werd geschreven door Michael Göbl. Daarin aandacht voor een groot aantal glas-in-lood-ramen dat door de Habsburgers door de eeuwen heen ter meerdere eer en glorie van zichzelf werd geschonken aan diverse kerken en kloosters. 


Een abonnement op het tijdschrift kost  CHF 100,-. Zie de (drietalige) website voor meer informatie. Het tijdschrift kan worden ingezien in de leeszaal van het CBG te Den Haag.